تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت ارژنگ تجهیز آزما با هدف تامین تجهیزات آزمایشگاهی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس گردید و با توجه به سابقه مدیرعامل این شرکت درصنعت پتروشیمی و گذراندن دوره های تخصصی در اروپا، تمرکز اصلی شرکت بر فروش و تامین تجهیزات آنالیز نفتی از برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی گردید. هم اکنون شرکت ارژنگ تجهیز آزما با اتکا به تجربه بیست ساله مدیران فنی و بازرگانی خود، امیدوار است که همچون گذشته بتواند به خدمات خویش در راستای رضایت مندی مشتریان گذشته، حال و آینده ادامه دهد. شرکت ارژنگ تجهیز با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و مطلوب وبا اتكاء به پرسنل متخصص و كارشناس در بخش فروش، شما را در انتخاب مناسبترین تجهیزات همراهی نموده و با در اختیار داشتن مهندسین مجرب در بخش سرویس و خدمات پس از فروش ضمن تامین كلیه نیازهای مراکز، خدمات پس از فروش شامل نصب، راه اندازی، آموزش و گارانتی یكساله ، تامین قطعات یدكی به مدت ده سال را تعهد نموده و شرایط بهره برداری بهینه از تجهیزات مراکز را فراهم می‎نماییم.

  • شرکت‎ Cannon Instrument ‎آمریکا: سازنده و طراح انواع رئومتر و ویسکومتر اتوماتیک، حمام دمای ثابت، دستگاه ‏تعیین نقطه اشتعال و وزن حجمی‎ (Density/Specific Gravity meter)‎
  • شرکت ‏Linetronic‏ ‏‎ ‎سوئیس: سازنده انواع تجهیزات اندازه گیری‎ Cloud & Pour Point، ‏Freezing Point، ‏Aniline Point، ‏Cold Finger Plugging point، تجهیزات تست روغن، گریس و روان کننده ها از قبیل‎: Ring & ‎Ball, Filterability, RPVOT, Faoming Tester, RBOT & TFOUT, NOAK, Reid Vapor Pressure, ‎Thermofat
  • شرکت ‏Stanhope Seta‏ انگلستان: سازنده تجهیزات نفتی و پتروشیمی از قبیل: تجهیزات اندازه گیری عدد ستان، ‏تست خوردگی، تجهیزات آنالیز نفت خام، دستگاه اندازه گیری ‏FAME‏ در سوخت هواپیما و توربین ها، تجهیزات تعیین ‏نقطه اشتعال، فشار بخار، شمارش تعداد ذرات، تجهیزات آنالیزر روغن های روان کننده، اندازه گیری سولفید هیدروژن ‏کل، حمام های اکسیداسیون و ….‏
  • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
  • شرکت ‏RUBOLAB ‎آلمان: سازنده و طراح سیستم های بررسی جذب سیالات بر روی سطح نمونه مایع‎ (Absorption) ‎یا ستون جامد‎ (Adsorption) ‎از قبیل: سیستم های اندازه گیریBreakthrough Curves in Adsorber ‎Columns (miniBTC) ‎و سیستم‎ Pressure Swing Adsorption (VariPSA) ‎، ‏Manometric Sorption ‎‎(MPA) ‎و‎ Gas Dosing System
  • ﺷﺮﮐﺖ ‏HAVER & BOECKER‏ ‏‎ ‎آلمان: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪات، زﻣﺎن ‏رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری‎ (Trickle Tester) ‎، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری و ﮔﺮاﻧﻮل، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری و ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا، ‏دستگاه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری از ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﭘﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ، اﻟﮏ و ﺷﯿﮑﺮ اﻟﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺴﻬﯿﻢ ‏ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪSample Splitter, Sample Reducer & Rotating Cone Sample Divider، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ‏ذرات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
  • شرکت ‏TRL Instruments ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
  • شرکت ‏Paragon Scientific‏ انگلستان: تولید کننده مواد مرجع آکردیته ‏UKAS‏ و ‏CRM‏ منطبق با الزامات ‏ISO/IEC ‎‎۱۷۰۲۵‎‏ و ‏ISO 17034‎، تولید کننده مواد استاندارد کالیبراسیون ویسکوزیته، رنگ سنجی، دانسیته، ضریب شکست ‏‏(رفرکتیو ایندکس)، نقطعه اشتعال، نقطه دود سوختهای ترکیبی ‏RBFs، استاندارد گوگرد، عدد اسید کل و باز کل ‏‎(TAN, ‎TBN)‎، استاندارد ‏CFPP، نقطه ابری شدن ‏
  • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون