تجهیزات عمومی آزمایشگاه

تجهیزات عمومی آزمایشگاه

شرکت ارژنگ تجهیز آزما با سال‌ها تجربه در زمینه ارائه تجهیزات عمومی آزمایشگاهی مورد نیاز آزمایشگاه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی کنترل کیفی آمادۀ ارائه خدمات گسترده به محققان، تولیدکنندگان و صنعتگران عزیز می‌باشد. دفاتر این شرکت در اروپا امکان ارسال هر نوع تجهیزات عمومی از برندهای معروف اروپایی و آمریکایی را به کشور عزیزمان میسر می سازد و گستره خدمات شرکت ارژنگ تجهیز آزما شامل تامین و تجهیز، نصب، راه اندازی، تعمیر، عیب یابی و سرویس دوره ای دستگاه های عمومی و پیشرفته آنالیز کنترل کیفیت و تجهیزات تخصصی تولیدی و خدمات کالیبراسیون، اعتبارسنجی و ارائه گواهینامه های IQ, OQ, PQ می‌باشد. کارشناسان واحد فنی شرکت ارژنگ تجهیز آزما با تجربه حاصل از سال‌ها تعمیر و سرویس انواع تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی تخصصی و با تکیه بر آموزش های فراگرفته شده از دوره های تخصصی برگزار شده در کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی، آمادۀ ارائه خدمات به کلیه سیستم‌های نو، معیوب و از کار افتاده می‌باشند.

  • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
  • شرکت‎ Hamilton ‎آمریکا: تولید کننده انواع سرنگ های تزریق دستی نمونه به‎ GC ‎و‎ HPLC، سیستم اتوماتیک رقیق ‏سازی و توزیع نمونه، الکترودهای‎ pH، ‏DO‏ ‏‎ ‎و‎ OPR، انواع محلول های بافر‎ pH ‎و استاندارد هدایت سنجی
  • شرکت‎ Ohaus ‎سوئیس: تولید کننده انواع ترازوهای آنالیتیکال تا پنج رقم اعشار منطبق با قابلیت انتقال داده بصورت‎ ‎GLP/GMP ‎همراه با ثبت زمان واقعی توزین منطبق با استانداردهای فارماکوپه
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Stuart ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻤﻮﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻗﺒﯿﻞ: ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ، ﻫﯿﺘﺮ، ﻣﻨﺘﻞ، ‏ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر، ﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﺘﺮ، ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ورﺗﮑﺲ، روﺗﺎري اوﭘﺮاﺗﻮر، سانتریفوژ رومیزی، پمپ خلاء ‏
  • شرکت ‏Falc Instruments‏ ‏‎ ‎ایتالیا: چمبر تست شرایط محیطی‎ ICT/STF ‎‏(رطوبت، دما و نور) و اتاق رشد ، آون، ‏انکوباتور، یخچال‎ BOD، کوره، حمام اولتراسونیک، دستگاه تولید آب مقطر یکبار تقطیر و دوبار تقطیر، دستگاه آب خالص ‏ساز (دیونایزر)، حمام ترموستایک، اتوکلاو، دستگاه نقطه ذوب و‎ ….‎
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Nabertherm ‎آﻟﻤﺎن: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‎ , Tube Furnace ‎Muffle Preheating & Ashing Furnace، ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮره ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎزﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ‏ﻓﻠﻮي ﮔﺎز، اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻮره ﻫﺎي ﭘﺨﺖ ﺳﻔﺎل و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ‏ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ