تجهیزات آزمایشگاهی

محصولات و تجهیزات قابل ارائه در حوزه آب و فاضلاب عمومی صنایع دارویی صنایع غذایی نفت و گاز

شركت ارژنگ تجهیز آزما در زمینه مشاوره و تامین دستگاه‌های آزمایشگاهی کنترل کیفی و تحقيقاتي مورد نیاز مراکز علمی، ‏پژوهشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی منطبق با دانش و تکنولوژی روز مشغول به فعالیت می باشد‎.‎ با توجه به پیشرفتهای روزافزون علمی در خصوص تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی در جهان، شرکت ارژنگ تجهیز‎ ‎آزما با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و مطلوب و با اتکاء به سالها تجربه کاری و پشتوانه علمی و اندوخته تجربی ‏سهامداران شرکت شما را در انتخاب مناسبترین و با کیفیت ترین تجهیزات کامل دستگاه ها کمک نموده و جهت شناسایی و ‏پاسخگویی به نیازهای آزمایشگاهی جامعه علمی، تحقیقاتی و صنعتی کشور و تلاش می نماید نهایت رضایت مشتریان در ‏مراحل بعد ‏ ‏ از تامین دستگاه فراهم نماید.

 • شرکت‎ Hach ‎آمریکا: ‎تولید کننده انواع تجهیزات کنترل کیفی آب و فاضلاب رومیزی و آنلاین از قبیل:
  • ‏UV-Vis‏ ‏‎ ‎اسپکتروفوتومتر
  • کدورت سنج
  • ‏pH‏ متر و هدایت سنج
  • رنگ سنج، دستگاه اندازه گیری ‏BOD‏
  • دستگاه اندازه گیری ‏نفت و گریس و ‏TPH
  • اندازه گیری اوزون
  • فلوی جریان
  • مقدار آنیون و کاتیون محلول و …. ‏
 • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع
  • ‎ pHمتر،
  • یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل
  • انواع تیتراتور
  • ‏دوزیمتر و سیستم کارل فیشر
  • ترازوهای آزمایشگاهی
  • نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis
  • دانسیتومتر پرتابل
  • استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎….‎
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع
  • دستگاه‎ Flame Photometer
  • سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
 • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع
 • ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ
 • رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ
 • رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت
 • دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)
 • داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ
 • دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
 • دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ
 • ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC
  • TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC)
  • Residual organic carbon (ROC) and TNb
  • سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت
  • بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP
  • کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏Schmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع
  • ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ
  • رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ
  • رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﻣﺎﯾﻌﺎت
  • ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)
  • داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ﺟﺮﻣﯽ و ‏ﺣﺠﻤﯽ
  • دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
  • دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ
  • ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی
  • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ‏آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
 • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای دارویی و مواد مرجع
 • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏
 • شرکت‎ Copley Scientific ‎انگلستان:‎ ‎تولید کننده تجهیزات کنترل کیفی و تحقیقاتی دارویی شامل‎:Disintegration ‎Test ‎تست فروپاشی ، ‏Friability Test ‎تست شکنندگی، ‏Dissolution Testing ‎، ‏Hardness Testing‏ ‏‎ ‎سنجش ‏سختی، ‏Thickness Testing ‎تست ضخامت، ‏powder testing، ‏Suppository testing‏ ‏‎ ‎تست شیاف، ‏Semisolids testing ‎، ‏Detergent Testing (Tergotometer)‎، دستگاه های مربوط به کنترل کیفی داروهای ‏استنشاقی شامل:‏‎ inhaler testing،‎ Aerodynamic Particle Size Distribution ‎، ‏Ancillaries، ‏Dissolution ‎Testing-Dose Collection، ‏Entrainment Tubes، ‏Powder، ‏Cold Freon delivered Dose ‎Uniformity (DDU)‎
 • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
 • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻔﯿﺪي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏HAVER & BOECKER‏ ‏‎ ‎آلمان: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪات، زﻣﺎن ‏رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري‎ (Trickle Tester) ‎، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا، ‏دستگاه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري از ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﭘﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ، اﻟﮏ و ﺷﯿﮑﺮ اﻟﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺴﻬﯿﻢ ‏ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪSample Splitter, Sample Reducer & Rotating Cone Sample Divider، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ‏ذرات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
 • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏Schmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻔﯿﺪي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ﺟﺮﻣﯽ و ‏ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ‏آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏HAVER & BOECKER‏ آلمان: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪات، زﻣﺎن ‏رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري‎ (Trickle Tester) ‎، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا، ‏دستگاه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري از ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﭘﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ، اﻟﮏ و ﺷﯿﮑﺮ اﻟﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺴﻬﯿﻢ ‏ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪSample Splitter, Sample Reducer & Rotating Cone Sample Divider، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ‏ذرات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
 • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
 • شرکت‎ USP ‎آمریکا: ‏EP‏ فرانسه و ‏BP‏ انگلستان ، تولید کننده انواع استانداردهای دارویی فارماکوپه
 • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای دارویی و مواد مرجع
 • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏
 • شرکت ‏Behr‏ آلمان: تولید کننده تجهیزات تعیین مقدار نیتروژن به روش کجلدال، سیستم استخراج، دستگاه فیبر خام و ‏اندازه گیری فیبر، تقطیر رفلاکس، آنالیز هالوژن و …‏
 • شرکت‎ Hach ‎آمریکا:‎ ‎تولید کننده انواع تجهیزات کنترل کیفی آب و فاضلاب رومیزی و آنلاین از قبیل: ‏UV-Vis‏ ‏‎ ‎اسپکتروفوتومتر، کدورت سنج، ‏pH‏ متر و هدایت سنج، رنگ سنج، دستگاه اندازه گیری ‏BOD‏ ، دستگاه اندازه گیری ‏نفت و گریس و ‏TPH، اندازه گیری اوزون ، فلوی جریان، مقدار آنیون و کاتیون محلول و …. ‏
 • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
 • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏Schmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎی ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ﺟﺮﻣﯽ و ‏ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ‏آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
 • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
 • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد مرجع
 • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏
 • شرکت‎ Cannon Instrument ‎آمریکا: سازنده و طراح انواع رئومتر و ویسکومتر اتوماتیک، حمام دمای ثابت، دستگاه ‏تعیین نقطه اشتعال و وزن حجمی‎ (Density/Specific Gravity meter)‎
 • شرکت ‏Linetronic‏ ‏‎ ‎سوئیس: سازنده انواع تجهیزات اندازه گیری‎ Cloud & Pour Point، ‏Freezing Point، ‏Aniline Point، ‏Cold Finger Plugging point، تجهیزات تست روغن، گریس و روان کننده ها از قبیل‎: Ring & ‎Ball, Filterability, RPVOT, Faoming Tester, RBOT & TFOUT, NOAK, Reid Vapor Pressure, ‎Thermofat
 • شرکت ‏Stanhope Seta‏ انگلستان: سازنده تجهیزات نفتی و پتروشیمی از قبیل: تجهیزات اندازه گیری عدد ستان، ‏تست خوردگی، تجهیزات آنالیز نفت خام، دستگاه اندازه گیری ‏FAME‏ در سوخت هواپیما و توربین ها، تجهیزات تعیین ‏نقطه اشتعال، فشار بخار، شمارش تعداد ذرات، تجهیزات آنالیزر روغن های روان کننده، اندازه گیری سولفید هیدروژن ‏کل، حمام های اکسیداسیون و ….‏
 • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
 • شرکت ‏RUBOLAB ‎آلمان: سازنده و طراح سیستم های بررسی جذب سیالات بر روی سطح نمونه مایع‎ (Absorption) ‎یا ستون جامد‎ (Adsorption) ‎از قبیل: سیستم های اندازه گیریBreakthrough Curves in Adsorber ‎Columns (miniBTC) ‎و سیستم‎ Pressure Swing Adsorption (VariPSA) ‎، ‏Manometric Sorption ‎‎(MPA) ‎و‎ Gas Dosing System
 • ﺷﺮﮐﺖ ‏HAVER & BOECKER‏ ‏‎ ‎آلمان: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪات، زﻣﺎن ‏رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری‎ (Trickle Tester) ‎، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری و ﮔﺮاﻧﻮل، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری و ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا، ‏دستگاه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮدری از ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﭘﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ، اﻟﮏ و ﺷﯿﮑﺮ اﻟﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺴﻬﯿﻢ ‏ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪSample Splitter, Sample Reducer & Rotating Cone Sample Divider، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ‏ذرات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
 • شرکت ‏TRL Instruments ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
 • شرکت ‏Paragon Scientific‏ انگلستان: تولید کننده مواد مرجع آکردیته ‏UKAS‏ و ‏CRM‏ منطبق با الزامات ‏ISO/IEC ‎‎۱۷۰۲۵‎‏ و ‏ISO 17034‎، تولید کننده مواد استاندارد کالیبراسیون ویسکوزیته، رنگ سنجی، دانسیته، ضریب شکست ‏‏(رفرکتیو ایندکس)، نقطعه اشتعال، نقطه دود سوختهای ترکیبی ‏RBFs، استاندارد گوگرد، عدد اسید کل و باز کل ‏‎(TAN, ‎TBN)‎، استاندارد ‏CFPP، نقطه ابری شدن ‏
 • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
 • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
 • شرکت‎ Hamilton ‎آمریکا: تولید کننده انواع سرنگ های تزریق دستی نمونه به‎ GC ‎و‎ HPLC، سیستم اتوماتیک رقیق ‏سازی و توزیع نمونه، الکترودهای‎ pH، ‏DO‏ ‏‎ ‎و‎ OPR، انواع محلول های بافر‎ pH ‎و استاندارد هدایت سنجی
 • شرکت‎ Ohaus ‎سوئیس: تولید کننده انواع ترازوهای آنالیتیکال تا پنج رقم اعشار منطبق با قابلیت انتقال داده بصورت‎ ‎GLP/GMP ‎همراه با ثبت زمان واقعی توزین منطبق با استانداردهای فارماکوپه
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Stuart ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻤﻮﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه از ﻗﺒﯿﻞ: ﻫﻤﺰن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ، ﻫﯿﺘﺮ، ﻣﻨﺘﻞ، ‏ﻫﻤﻮژﻧﺎﯾﺰر، ﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﮐﺎﻧﺘﺮ، ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ ورﺗﮑﺲ، روﺗﺎري اوﭘﺮاﺗﻮر، سانتریفوژ رومیزی، پمپ خلاء ‏
 • شرکت ‏Falc Instruments‏ ‏‎ ‎ایتالیا: چمبر تست شرایط محیطی‎ ICT/STF ‎‏(رطوبت، دما و نور) و اتاق رشد ، آون، ‏انکوباتور، یخچال‎ BOD، کوره، حمام اولتراسونیک، دستگاه تولید آب مقطر یکبار تقطیر و دوبار تقطیر، دستگاه آب خالص ‏ساز (دیونایزر)، حمام ترموستایک، اتوکلاو، دستگاه نقطه ذوب و‎ ….‎
 • ﺷﺮﮐﺖ‎ Nabertherm ‎آﻟﻤﺎن: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ‎ , Tube Furnace ‎Muffle Preheating & Ashing Furnace، ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮره ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮔﺎزﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ‏ﻓﻠﻮي ﮔﺎز، اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻮره ﻫﺎي ﭘﺨﺖ ﺳﻔﺎل و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ‏ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﮐﻮره ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ