تجهیزات صنایع دارویی

تجهیزات صنایع دارویی

شركت ارژنگ تجهیز آزما، در زمینه خدمات، مشاوره و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی وكنترل كیفی مورد نیاز صنایع دارویی و مراكز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی رشته داروسازی از برندهای معتبر اروپایی و آمریکایی فعالیت دارد. همچنین مواد شیمیایی، مولکولار بیولوژی و مواد رفرنس مورد نیاز صنایع دارویی را در کمترین زمان ممکن با قیمت مناسب از منابع قابل اعتماد تهیه و تامین می نماید. شركت ارژنگ تجهیزآزما، متعهد به ارائه پیشرفته ترین سیستمهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی همراه با خدمات پس از فروش بسیار مطلوب می باشد و در این رابطه با بهره گیری از کادری متخصص و با تجربه تمامی تلاش خود را جهت رفع نیازهای مشتریان خود می نماید به نحوی که بالاترین ارزش افزوده را برای آنها تامین نماید. ما با اتکا به بیش از بیست سال تجربه خود سعی نموده ایم که با ارائه مشاوره دقیق و علمی ، زمینه انتخاب بهینه ترین سیستمها و تجهیزات را برای مشتریان خود فراهم نمائیم و در این راستا به دانش و مهارت متخصصین خود مفتخریم. شرکت ارژنگ تجهیز آزما با ارائه مشاوره دقیق فنی، اطلاع رسانی جامع و مطلوب وبا اتكاء به پرسنل متخصص و كارشناس در بخش فروش، شما را در انتخاب مناسبترین تجهیزات همراهی نموده و با در اختیار داشتن مهندسین مجرب در بخش سرویس و خدمات پس از فروش ضمن تامین كلیه نیازهای مراکز، خدمات پس از فروش شامل نصب، راه اندازی، آموزش و گارانتی یكساله ، تامین قطعات یدكی به مدت ده سال را تعهد نموده و شرایط بهره برداری بهینه از تجهیزات مراکز را فراهم می‎نماییم.

  • شرکت‎ Copley Scientific ‎انگلستان:‎ ‎تولید کننده تجهیزات کنترل کیفی و تحقیقاتی دارویی شامل‎:Disintegration ‎Test ‎تست فروپاشی ، ‏Friability Test ‎تست شکنندگی، ‏Dissolution Testing ‎، ‏Hardness Testing‏ ‏‎ ‎سنجش ‏سختی، ‏Thickness Testing ‎تست ضخامت، ‏powder testing، ‏Suppository testing‏ ‏‎ ‎تست شیاف، ‏Semisolids testing ‎، ‏Detergent Testing (Tergotometer)‎، دستگاه های مربوط به کنترل کیفی داروهای ‏استنشاقی شامل:‏‎ inhaler testing،‎ Aerodynamic Particle Size Distribution ‎، ‏Ancillaries، ‏Dissolution ‎Testing-Dose Collection، ‏Entrainment Tubes، ‏Powder، ‏Cold Freon delivered Dose ‎Uniformity (DDU)‎
  • شرکت‎ Mettler Toledo ‎سوئیس: تولید کننده انواع‎ pHمتر، یون متر و هدایت سنج رومیزی و پرتابل، انواع تیتراتور، ‏دوزیمتر، و سیستم کارل فیشر، ترازوهای آزمایشگاهی، نقطه ذوب و دستگاه‎ UV-Vis، دانسیتومتر پرتابل، استانداردهای ‏بافر‎ pH ‎و هدایت سنج و‎ ….‎
  • ﺷﺮﮐﺖ‎ Jenway ‎انگلستان: ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع دستگاه‎ Flame Photometer، سیستم فلوریمتر و دستگاه‎ UV-Vis ‎Spectrophotometer
  • ﺷﺮﮐﺖSchmidt Haensch‏ ‏‎ ‎آﻟﻤﺎن: ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﭘﻠﺎرﯾﻤﺘﺮ، رﻓﺮﮐﺘﻮﻣﺘﺮآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، رﻧﮓ ﺳﻨﺞ ﺗﮏ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ‏ﻣﺎﯾﻌﺎت، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻔﯿﺪي ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎي ﺷﮑﺮ و ﻗﻨﺪ (ﺳﺎﺧﺎرﻓﻠﮑﺲ)، داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ دوزﯾﻨﮓ ‏ﺟﺮﻣﯽ و ﺣﺠﻤﯽ، دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن دﺳﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و آن ﻟﺎﯾﻦ، ﮐﺪورت ﺳﻨﺞ ‏ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن ﻟﺎﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﻠﺴﯿﻮم در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿد
  • ﺷﺮﮐﺖ ‏HAVER & BOECKER‏ ‏‎ ‎آلمان: ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ: داﻧﺴﯿﺘﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﻣﺪات، زﻣﺎن ‏رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري‎ (Trickle Tester) ‎، دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان دﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل، ‏دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي و ﭘﻠﺎﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري و ﮔﺮاﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا، ‏دستگاه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رﯾﺰش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮدري از ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﭘﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ، اﻟﮏ و ﺷﯿﮑﺮ اﻟﮏ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺴﻬﯿﻢ ‏ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪSample Splitter, Sample Reducer & Rotating Cone Sample Divider، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ ‏ذرات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه
  • شرکت ‏TRL Instruments‏ ‏‎ ‎ترکیه: سازنده تجهیزات اندازه گیری کربن و نیتروژن از قبیل‎: TC, TOC, TIC, NPOC, ‎POC, DOC, Surface Carbon (SC), Residual organic carbon (ROC) and TNb، سیستم های راکتور در ‏اشل آزمایشگاهی و پایلوت، بایو فرمانتور در حجم های مختلف و امکان‎ SIP، کنترل هوادهی و اندازه گیری گازهای‎ O2, ‎CO2 ‎و‎ N2‎
  • شرکت ‏VKit‏ انگلستان: تولید کننده انواع مواد مرجع برای کالیبراسیون دتکتورهای ‏GC, HPLC, GC-MS‏ و فلومتر ‏کالیبراسیون
  • شرکت‎ USP ‎آمریکا: ‏EP‏ فرانسه و ‏BP‏ انگلستان ، تولید کننده انواع استانداردهای دارویی فارماکوپه
  • شرکت‎ Sigma Aldrich ‎آمریکا: تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی، استانداردهای دارویی و مواد مرجع
  • شرکت ‏Merck Millipore‏ آمریکا: سازنده سیستم های آب خالص ساز، تولید کننده فیلترهای اولترا، مواد شیمیایی با ‏گرید آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیز مواد اولیه صنایع دارویی و غذایی، فاز متحرک سیستم های کروماتوگرافی، ستون های ‏GC, HPLC, HPTLC, TLC‏ و ‏IC‏ ،مواد و تجهیزات آماده سازی نمونه از قبیل رزین های تبادل یونی، انواع سیستم های ‏خالص سازی و استخراج شامل کاغذ صافی ، صافی های از جنس میکرو فیبر شیشه ای و کوارتزی، فیلترهای استخراج برای ‏سوکسله جامد/مایع و گرد و غبار در ‏aerosol‏ ، فیلتر پلیت، فیلتراسیون استریل و مواد خشک کننده و ‏extraction، ‏مواد مرجع و کیت های شناسایی فوتومتری، ریجنت های فارماکوپه و …‏